Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden Deurtotaalmarkt.nl

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stem je in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.


Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Dit betekent dat Deurtotaalmarkt.nl niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan Deurtotaalmarkt.nl niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. Deurtotaalmarkt.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Als via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd.